Tag: ป้ายติดหัวถุง

ผลกระทบของการเป็นตลาดเดียวและสหภาพเศรษฐกิจและการเงินต่อประเทศไทย

1.การปรับประสานกฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายในประเทศสมาชิกไปในแนวทางเดียวกันจะทำให้สหภาพยุโรปกลายเป็นตลาดใหญ่ มีผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อสูงกว่า 420 ล้านบาท 2.สหภาพยุโรปจะมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิต 3.ในระยะแรกของการปรับระบบการเงินเข้าด้วยกันไทยอาจได้รับผลกระทบจาก ความผันผวนของอัตรา 4.การใช้เงินตราสกุลเดียวกัน 5.ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจและการเงินของสหภาพยุโรปมีปัญหา การปรับตัวของระบบการเงินจะกระทบต่อประเทศคู่ค้ารุนแรงกว่าปัจจุบัน 6.การรวมตัวของสหภาพยุโรปจะดึงดูดให้มีการลงทุนในสหภาพยุโรปมากขึ้น โรงพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องจดทะเบียนที่สำนักงานบริการจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเเล้ว ห้างหุ้นส่วนสามัญทำนิติกรรมใด ๆ ในนามของห้างหุ้นส่วน ซึ่งผู้รับผิดชอบในการกระทำของห้างหุ้นส่วน โรงพิมพ์

การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของโลก

ภาวะเศรษฐกิจของโลกมีการแปรปรวนไปตามกระแสของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยหยุด นิ่ง ไม่สามารถบอกกล่าวให้ล่วงรู้ได้ โรงพิมพ์ ในภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดต่อเศรษฐกิจการค้าโลกแบบไร้พรหมแดน หรือโลกาภิวัติที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและสิ่งที่กำหนดทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าโลกในทศวรรษใหม่นี้ได้แก่ การยุติสงครามเย็นที่ทำให้ประเทศที่ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ล่มสลาย หันมาเข้าร่วมเศรษฐกิจ โลกด้วยคือ ประเทศรัสเซีย จีน และกลุ่มยุโรปตะวันออก การก่อตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) ความสำเร็จในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ อาทิ EU, ASEAN, APEC รวมทั้งการตั้งเขต การค้าเสรี เช่น NAFTA, AFTA เป็นต้น

การคาดคะเนความสำเร็จเร็วเกินไป

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจ มีการค้นคว้าประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมามักจะทึกทักว่ามองเห็นผลสำเร็จในการทำธุรกิจ มองเห็นผลกำไรมากมายตั้งเเต่ยังไม่ตั้งโรงงาน หรือลงมือ ดำเนินการ การที่ด่วนสรุปเห็นผลกำไรเมื่อยังไม่ได้ลงมือนี้ค่อนข้างอันตราย เพราะยังไม่ได้ข้อมูลชัดเจนเป็นหลักฐานมาให้การสนับสนุน ถ้าหากทำนายผิดพลาด ย่อมทำให้ผู้ลงทุนใหม่ท้อเเท้หมดกำลังใจได้ โรงพิมพ์ ดั้งนั้นต้องศึกษาวางเเผนธุรกิจเป็นอย่างดีจากข้อมูลที่ถูกต้อง

ด้านการผลิต

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค เป็นการพิจารณาในแง่ของการลงทุนในโครงสร้างทางด้านเทคนิคของโครงการ ซึ่งผู้ประกอบต้องพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ  ของโครงการธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นการพิจารณาสภาพความเหมาะสมของการตั้งโรงงาน โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงสภาพความร้อนของสิ่งอำนวยความสะดวกการลงทุน โรงพิมพ์ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ประเด็นต่อมา คือ ตลาดจะดูระยะทาง และการขนส่งสินค้าเข้าสู่ตลาด

หลักการเลือกทำเลที่ตั้ง

ก่อนที่ท่านจะใช้หลักการเลือกทำเลที่ตั้ง อยากให้ท่านลองให้หลักการทางคณิตศาสตร์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณหายอดขายที่ประมาณการว่าจะเกิดขึ้นของทำเลที่มีแนวโน้มเป็นไปได้เอามาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง ซึ่งถ้ามีหลักการที่ชัดเจนแล้ว จะทำให้มั่นใจในการตัดสินใจ ไม่ใช่คิดเพียงชอบเท่านั้นแล้วตัดสินใจ การเลือกทำเลที่ตั้งนั้นมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวได้ และมีผลกระทบต่อการเข้าถึงของลูกค้า และต้นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่งธุรกิจแต่ละประเภทที่เป็นการค้าปลีก โรงพิมพ์ การค้าส่ง การผลิต และการบริการ ต่างก็มีการเลือกแหล่งที่ตั้งธุรกิจ แตกต่างกันออกไปดังจะกล่าวต่อไปนี้

การมีความชำนาญเฉพาะด้าน

สังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่สิ้นสุด โรงพิมพ์   เทคโนโลยีต่าง ๆ  ก็พากันพัฒนาเพิ่มขึ้น  มนุษย์ก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกวัน  ประชาชน  ผู้บริโภครู้จักคัดเลือกใช้สินค้าที่มีประสิทธิผล  ดังนั้นถ้าสินค้าใดผู้ผลิตมีความชำนาญก็ย่อมเป็นที่แสวงหาของผู้บริโภค

ร้านค้าปลีกที่ใช้ให้บริการเต็มที่

เป็นร้านค้าปลีกที่มีคนคอยให้บริการ ปัจจุบันค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นจะได้มีกำไรมากขึ้น เพื่อชดเชยกับรายจ่ายที่เพิ่ม ราคาสินค้าสูงขึ้นยอดขายก็ลดลง   จึงได้มีการพยายามที่จะลดบริการลงเท่าที่จะทำได้ โดยให้ผู้ซื้อช่วยตัวเองมากขึ้นผู้ซื้อไปเลือกสินค้าที่ต้องการเอง  แล้วจึงนำมาชำระเงินที่โต๊ะเก็บเงิน  หรือร้านอาหารก็ให้ผู้ซื้อเดินไปเลือกหอาหาร  แล้วนำไปจ่ายเงินที่เคาท์เตอร์  แล้วจึงนำไปรับประทานเอง  วิธีการอย่างนี้  นิยมทำกันในต่างประเทศ   แต่บ้านเราก็เริ่มมีกันแล้ว  เนื่องจากค่าแรงงานสูง  แต่ก็ยังมีผู้ซื้อชอบให้มีคนมาบริการเพราะสะดวกดี โรงพิมพ์