Tag: กล่องบรรจุภัณฑ์

ผลกระทบของการเป็นตลาดเดียวและสหภาพเศรษฐกิจและการเงินต่อประเทศไทย

1.การปรับประสานกฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายในประเทศสมาชิกไปในแนวทางเดียวกันจะทำให้สหภาพยุโรปกลายเป็นตลาดใหญ่ มีผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อสูงกว่า 420 ล้านบาท 2.สหภาพยุโรปจะมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิต 3.ในระยะแรกของการปรับระบบการเงินเข้าด้วยกันไทยอาจได้รับผลกระทบจาก ความผันผวนของอัตรา 4.การใช้เงินตราสกุลเดียวกัน 5.ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจและการเงินของสหภาพยุโรปมีปัญหา การปรับตัวของระบบการเงินจะกระทบต่อประเทศคู่ค้ารุนแรงกว่าปัจจุบัน 6.การรวมตัวของสหภาพยุโรปจะดึงดูดให้มีการลงทุนในสหภาพยุโรปมากขึ้น โรงพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องจดทะเบียนที่สำนักงานบริการจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเเล้ว ห้างหุ้นส่วนสามัญทำนิติกรรมใด ๆ ในนามของห้างหุ้นส่วน ซึ่งผู้รับผิดชอบในการกระทำของห้างหุ้นส่วน โรงพิมพ์

การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของโลก

ภาวะเศรษฐกิจของโลกมีการแปรปรวนไปตามกระแสของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยหยุด นิ่ง ไม่สามารถบอกกล่าวให้ล่วงรู้ได้ โรงพิมพ์ ในภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดต่อเศรษฐกิจการค้าโลกแบบไร้พรหมแดน หรือโลกาภิวัติที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและสิ่งที่กำหนดทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าโลกในทศวรรษใหม่นี้ได้แก่ การยุติสงครามเย็นที่ทำให้ประเทศที่ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ล่มสลาย หันมาเข้าร่วมเศรษฐกิจ โลกด้วยคือ ประเทศรัสเซีย จีน และกลุ่มยุโรปตะวันออก การก่อตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) ความสำเร็จในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ อาทิ EU, ASEAN, APEC รวมทั้งการตั้งเขต การค้าเสรี เช่น NAFTA, AFTA เป็นต้น

การคาดคะเนความสำเร็จเร็วเกินไป

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจ มีการค้นคว้าประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมามักจะทึกทักว่ามองเห็นผลสำเร็จในการทำธุรกิจ มองเห็นผลกำไรมากมายตั้งเเต่ยังไม่ตั้งโรงงาน หรือลงมือ ดำเนินการ การที่ด่วนสรุปเห็นผลกำไรเมื่อยังไม่ได้ลงมือนี้ค่อนข้างอันตราย เพราะยังไม่ได้ข้อมูลชัดเจนเป็นหลักฐานมาให้การสนับสนุน ถ้าหากทำนายผิดพลาด ย่อมทำให้ผู้ลงทุนใหม่ท้อเเท้หมดกำลังใจได้ โรงพิมพ์ ดั้งนั้นต้องศึกษาวางเเผนธุรกิจเป็นอย่างดีจากข้อมูลที่ถูกต้อง

ด้านการผลิต

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค เป็นการพิจารณาในแง่ของการลงทุนในโครงสร้างทางด้านเทคนิคของโครงการ ซึ่งผู้ประกอบต้องพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ  ของโครงการธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นการพิจารณาสภาพความเหมาะสมของการตั้งโรงงาน โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงสภาพความร้อนของสิ่งอำนวยความสะดวกการลงทุน โรงพิมพ์ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ประเด็นต่อมา คือ ตลาดจะดูระยะทาง และการขนส่งสินค้าเข้าสู่ตลาด

หลักการเลือกทำเลที่ตั้ง

ก่อนที่ท่านจะใช้หลักการเลือกทำเลที่ตั้ง อยากให้ท่านลองให้หลักการทางคณิตศาสตร์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณหายอดขายที่ประมาณการว่าจะเกิดขึ้นของทำเลที่มีแนวโน้มเป็นไปได้เอามาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง ซึ่งถ้ามีหลักการที่ชัดเจนแล้ว จะทำให้มั่นใจในการตัดสินใจ ไม่ใช่คิดเพียงชอบเท่านั้นแล้วตัดสินใจ การเลือกทำเลที่ตั้งนั้นมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวได้ และมีผลกระทบต่อการเข้าถึงของลูกค้า และต้นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่งธุรกิจแต่ละประเภทที่เป็นการค้าปลีก โรงพิมพ์ การค้าส่ง การผลิต และการบริการ ต่างก็มีการเลือกแหล่งที่ตั้งธุรกิจ แตกต่างกันออกไปดังจะกล่าวต่อไปนี้

การมีความชำนาญเฉพาะด้าน

สังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่สิ้นสุด โรงพิมพ์   เทคโนโลยีต่าง ๆ  ก็พากันพัฒนาเพิ่มขึ้น  มนุษย์ก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกวัน  ประชาชน  ผู้บริโภครู้จักคัดเลือกใช้สินค้าที่มีประสิทธิผล  ดังนั้นถ้าสินค้าใดผู้ผลิตมีความชำนาญก็ย่อมเป็นที่แสวงหาของผู้บริโภค

ร้านค้าปลีกที่ใช้ให้บริการเต็มที่

เป็นร้านค้าปลีกที่มีคนคอยให้บริการ ปัจจุบันค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นจะได้มีกำไรมากขึ้น เพื่อชดเชยกับรายจ่ายที่เพิ่ม ราคาสินค้าสูงขึ้นยอดขายก็ลดลง   จึงได้มีการพยายามที่จะลดบริการลงเท่าที่จะทำได้ โดยให้ผู้ซื้อช่วยตัวเองมากขึ้นผู้ซื้อไปเลือกสินค้าที่ต้องการเอง  แล้วจึงนำมาชำระเงินที่โต๊ะเก็บเงิน  หรือร้านอาหารก็ให้ผู้ซื้อเดินไปเลือกหอาหาร  แล้วนำไปจ่ายเงินที่เคาท์เตอร์  แล้วจึงนำไปรับประทานเอง  วิธีการอย่างนี้  นิยมทำกันในต่างประเทศ   แต่บ้านเราก็เริ่มมีกันแล้ว  เนื่องจากค่าแรงงานสูง  แต่ก็ยังมีผู้ซื้อชอบให้มีคนมาบริการเพราะสะดวกดี โรงพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสารชนิดหนึ่งที่มาในรูปของข้อความและภาพที่ใช้ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์ หรือ แบบพิมพ์ ซึ่งถูกทาหรือฉาบด้วยหมึกแล้วกดทับลงบนวัสดุที่ต้องการพิมพ์ เช่นกระดาษ ผ้า ทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ได้รับสื่อได้รับสารที่ผ็ส่งต้องการให้รับรู้ โดยสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราสัมผัสอยู่แทบทุกวันได้บ่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น แผ่นพับ ใบปลิว แผ่นโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท หนังสือพิมพ์เป็นต้น ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้มักจะต้องใช้ในจำนวนมากๆ ซึ่งทำให้งานนี้ตกไปอยู่ในมือของโรงพิมพ์ ซึ่งบางครั้งโรงพิมพ์อาจระบหน้าที่ทั้งการจัดพิมพ์และการแจกจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ไปด้วยกัน ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืองานบริการประเภทใดก็ล้วนแล้วแต่ต้องการการประชาสัมพันธ์กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งการประชาสัมพันธ์นั้นอาจจะมาในรูปของโฆษณาหรือสื่อสิ่งพิมพ์แทบทั้งสิ้น ทั้งในทางตรงและทางอ้อมอย่างเช่น แบบฟอร์มของบริษัท นามบัตร ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์สินค้าของบริษัท ซึ่งแสดงออกถึงสินค้าหรือบริการของจนในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้การพิมพ์จากโรงพิมพ์หรือโรงงานเท่านั้น ในการพิมพ์เพื่อการโฆษณาหรือการสื่อสารข้อความนั้นต้องการความละเอียดและพิถีพิถันเป็นอย่างมากเพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริการโดยตรง  โดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยตรง การสร้างงานพิมพ์ต้องใช้หลายๆองค์ประกอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเลย์เอ้าท์ของงานหรือวิธีการจัดการรูปแบบงานซึ่งประกอบด้วยการจัดวางภาพ ตัวอักษรตลอดจนสิ่งประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบกันเป็นหน้าแต่ละหน้าของงานพิมพ์ ซึ่งการทำเลย์เอ้าท์เป็นแค่การวางรูปแบบของานเพื่อเป็นแนวในการจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ก่อนทำงานพิมพ์จริงๆ หรือแม้กระทั่งองค์ประกอบของการออกแบบอื่นๆ เช่น เส้นและรูปทรงที่ถูกใช้ในการออกแบบเพื่อสร้างความสนใจต่อผู้อ่าน  หรือช่องไฟหรือพื้นที่ว่างที่อยู่ระหว่างหรือโดยรอบตัวอักษร เพื่อให้เกิดการเน้นหรือเพื่อนำเสนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างชัดเจน และค่าความดำ สี ขนาดและรูปแบบตัวอักษร เป็นปัจจัยที่มีผลต่ออารมณ์ของผู้อ่านมากที่สุดปัจจัยหนึ่งเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อเรื่องและเพื่อสะดวกสบายต่อการอ่านๆงานเขียนนั้น เป็นต้น จะเห็นได้งานพิมพ์นั้นจะต้องใช้ทั้งศาสตร์คือความรู้และศิลปะ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญความชำนาญเฉพาะการทำงานประเภทนี้จะต้องมีการวางแผนในการดำเนินการพิมพ์งานชิ้นนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขั้นการส่งมอบสื่อสิ่งพิมพ์นั้นกับลูกค้า จะเห็นว่าคุณภาพของงานในขั้นสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับโรงพิมพ์เป็นหลัก หากโรงพิมพ์มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ดีพอ งานพิมพ์ที่ได้ก็จะมีความสวยงามและเป็นไปตามรูปแบบที่เราต้องการ ดังนั้นอย่าลืมโรงพิมพ์ให้ดีเพื่อไม่ให้แผนงานที่วางมาทั้งหมดล่มในตอนจบ  

ประเภทของงานพิมพ์

โรงพิมพ์ โดยทั่วไปของโรงพิมพ์มักจะมีการแบ่งประเภทของงานพิมพ์ในแต่ละรูปแบบออกเป็นสัดส่วน ซึ่งในวันนี้เราจะขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจโรงพิมพ์มาให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลกัน ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ เรามาเริ่มที่ประเภทของการพิมพ์ที่ผู้ประกอบการโรงพิมพ์นิยมทำกันในปัจจุบันมีดังนี้ ลักษณะการพิมพ์แบบออฟเซ็ท (Offset Printing) โรงพิมพ์ เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน โดยสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์ เมื่อรับหมึก หมึกจะไม่เกาะน้ำแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพแล้วถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป การพิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมาก โรงพิมพ์ เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด มีทั้งเครื่องพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบรชัวร์ พิมพ์แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์กระดาษ งานพิมพ์ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ ลักษณะการพิมพ์แบบเฟล็กโซกราฟี (Flexography) เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่ดีเป็นแม่พิมพ์โดยกัดส่วนที่ไม่รับหมึกเว้าลึกลงไป การพิมพ์ในระบบนี้ใช้หลักการคล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสคือใช้การกดทับ แต่หมึกที่ใช้จะเหลวกว่าและใช้ลูกกลิ้งที่ทำขึ้นเป็นพิเศษทำหน้าที่จ่ายหมึกในปริมาณที่สม่ำเสมอให้กับแม่พิมพ์ การพิมพ์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาจนสามารถพิมพ์ภาพสอดสีได้ แม้คุณภาพงานพิมพ์จะยังเทียบเท่าการพิมพ์แบบออฟเซ็ทไม่ได้ แต่ก็มีใช้ในสิ่งพิมพ์หลาย ๆ ประเภท งานพิมพ์ประเภทนี้คือ กล่องลูกฟูก กล่องกระดาษแข็ง ฉลาก ป้าย กล่องกระดาษ กระดาษชำระ ถุงและซองพลาสติก และงานพิมพ์สอดสี […]