No image available

ผลกระทบของการเป็นตลาดเดียวและสหภาพเศรษฐกิจและการเงินต่อประเทศไทย

1.การปรับประสานกฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายในประเทศสมาชิกไปในแนวทางเดียวกันจะทำให้สหภาพยุโรปกลายเป็นตลาดใหญ่ มีผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อสูงกว่า 420 ล้านบาท

2.สหภาพยุโรปจะมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิต

3.ในระยะแรกของการปรับระบบการเงินเข้าด้วยกันไทยอาจได้รับผลกระทบจาก ความผันผวนของอัตรา

4.การใช้เงินตราสกุลเดียวกัน

5.ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจและการเงินของสหภาพยุโรปมีปัญหา การปรับตัวของระบบการเงินจะกระทบต่อประเทศคู่ค้ารุนแรงกว่าปัจจุบัน

6.การรวมตัวของสหภาพยุโรปจะดึงดูดให้มีการลงทุนในสหภาพยุโรปมากขึ้น

โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *