No image available

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องจดทะเบียนที่สำนักงานบริการจดทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเเล้ว ห้างหุ้นส่วนสามัญทำนิติกรรมใด ๆ ในนามของห้างหุ้นส่วน ซึ่งผู้รับผิดชอบในการกระทำของห้างหุ้นส่วน โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *