No image available

การมีความชำนาญเฉพาะด้าน

สังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่สิ้นสุด โรงพิมพ์   เทคโนโลยีต่าง ๆ  ก็พากันพัฒนาเพิ่มขึ้น  มนุษย์ก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกวัน  ประชาชน  ผู้บริโภครู้จักคัดเลือกใช้สินค้าที่มีประสิทธิผล  ดังนั้นถ้าสินค้าใดผู้ผลิตมีความชำนาญก็ย่อมเป็นที่แสวงหาของผู้บริโภค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *