Month: February 2017

CMYK

CMYK พัฒนาการของการพิมพ์ก้าวหน้าไปไกลมากในปัจจุบัน เริ่มจากคัดลอกตำราและรูปโดยแกะสลักตัวอักษรและรูปบนแผ่นหินให้ส่วนที่เป็นตัวอักษรหรือลายเส้นนูนขึ้น หลังจากนั้นนำเอากระดาษมาทาบแล้วใช้ถ่านมาถูจนเกิดภาพตัวอักษรบนกระดาษในสมัยโบราณจนถึงการพิมพ์แบบดิจิตอลโดยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องปริ้นเตอร์โดยใช้หลักการพิมพ์แบบต่างๆรวมไว้ในเครื่องเดียวในปัจจุบัน รวมเวลาของพัฒนาการนี้เริ่มมาจากช่วงยุคต้นคริสต์ศักราชต้นๆ ทั้งในแถบเอเชียตัวออกและยุโรปจนกลายมาเป็นการพิมพ์และโรงพิมพ์ในปัจจุบัน ซึ่งการพิมพ์ที่มีการใช้งานที่ได้รับความนิยมมากและมีความสะดวกสบายก็คือการใช้เครื่องปริ้นเตอร์ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันเครื่องปริ้นเตอร์มีทั้งขนาดใช้ในสำนักงานและใช้ในโรงพิมพ์ และแบ่งชนิดตามการพิมพ์สีได้เป็น การพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน ซึ่งใช้ความร้อนทำให้หมึกพิมพ์หลุดไปเกาะติดกับวัสดุใช้พิมพ์จนเกิดเป็นภาพ การพิมพ์แบบพ่นหมึก หรือ อิ้งค์เจ็ท ซึ่งใช้หลักการพ่นหยดหมึกเล็กๆสร้างเป็นภาพบนวัสดุ การพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งเป็นการสร้างภาพด้วยประจุไฟฟ้า เรียกอีกอย่างว่า เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพัฒนาในด้านการพิมพ์ไม่ได้พัฒนาไปแค่ความรวดเร็วและความคมชัดของสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ยังคงพัฒนาไปในเรื่องของสีสิ่งพิมพ์ด้วย โดยระบบการพิมพ์แบบ 4 สี หรือระบบ CMYK เป็นระบบการพิมพ์สีล่าสุดที่มีการพัฒนาออกมา ระบบการพิมพ์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สีมีความสดและชัดแจนมากขึ้นด้วยการนำแม่สี 4 สีตามหลักดิจิตอลมาใช้ ได้แก่ Cyan หรือสีฟ้า , Magenta หรือสีบานเย็น , Yellow หรือสีเหลือง และ Black หรือสีดำ โดยใช้ระบบสีนี้ทั้งในการอ่านค่าหรือกระบวการแยกสีจากสีจริงของภาพใดๆที่จะพิมพ์มาผสมกันเพื่อที่จะทำให้เกิดภาพที่มีสีสันต่างๆมากขึ้น และพิมพ์ออกในระบบสีเดียวกันนั่นเอง ในทางการพิมพ์ ภาพแต่ละภาพที่เราเห็นในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างก็จะใช้การพิมพ์แบบ 4 สี หรือระบบ CMYK มาใช้ในงานพิมพ์ทั้งสิ้น ซึ่งจะสร้างสีในเฉดต่างๆขึ้นมาจากแม่สีหลักๆ เพียง 4 […]

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสารชนิดหนึ่งที่มาในรูปของข้อความและภาพที่ใช้ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์ หรือ แบบพิมพ์ ซึ่งถูกทาหรือฉาบด้วยหมึกแล้วกดทับลงบนวัสดุที่ต้องการพิมพ์ เช่นกระดาษ ผ้า ทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ได้รับสื่อได้รับสารที่ผ็ส่งต้องการให้รับรู้ โดยสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราสัมผัสอยู่แทบทุกวันได้บ่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น แผ่นพับ ใบปลิว แผ่นโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท หนังสือพิมพ์เป็นต้น ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้มักจะต้องใช้ในจำนวนมากๆ ซึ่งทำให้งานนี้ตกไปอยู่ในมือของโรงพิมพ์ ซึ่งบางครั้งโรงพิมพ์อาจระบหน้าที่ทั้งการจัดพิมพ์และการแจกจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ไปด้วยกัน ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืองานบริการประเภทใดก็ล้วนแล้วแต่ต้องการการประชาสัมพันธ์กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งการประชาสัมพันธ์นั้นอาจจะมาในรูปของโฆษณาหรือสื่อสิ่งพิมพ์แทบทั้งสิ้น ทั้งในทางตรงและทางอ้อมอย่างเช่น แบบฟอร์มของบริษัท นามบัตร ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์สินค้าของบริษัท ซึ่งแสดงออกถึงสินค้าหรือบริการของจนในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้การพิมพ์จากโรงพิมพ์หรือโรงงานเท่านั้น ในการพิมพ์เพื่อการโฆษณาหรือการสื่อสารข้อความนั้นต้องการความละเอียดและพิถีพิถันเป็นอย่างมากเพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริการโดยตรง  โดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยตรง การสร้างงานพิมพ์ต้องใช้หลายๆองค์ประกอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเลย์เอ้าท์ของงานหรือวิธีการจัดการรูปแบบงานซึ่งประกอบด้วยการจัดวางภาพ ตัวอักษรตลอดจนสิ่งประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบกันเป็นหน้าแต่ละหน้าของงานพิมพ์ ซึ่งการทำเลย์เอ้าท์เป็นแค่การวางรูปแบบของานเพื่อเป็นแนวในการจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ก่อนทำงานพิมพ์จริงๆ หรือแม้กระทั่งองค์ประกอบของการออกแบบอื่นๆ เช่น เส้นและรูปทรงที่ถูกใช้ในการออกแบบเพื่อสร้างความสนใจต่อผู้อ่าน  หรือช่องไฟหรือพื้นที่ว่างที่อยู่ระหว่างหรือโดยรอบตัวอักษร เพื่อให้เกิดการเน้นหรือเพื่อนำเสนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างชัดเจน และค่าความดำ สี ขนาดและรูปแบบตัวอักษร เป็นปัจจัยที่มีผลต่ออารมณ์ของผู้อ่านมากที่สุดปัจจัยหนึ่งเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อเรื่องและเพื่อสะดวกสบายต่อการอ่านๆงานเขียนนั้น เป็นต้น จะเห็นได้งานพิมพ์นั้นจะต้องใช้ทั้งศาสตร์คือความรู้และศิลปะ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญความชำนาญเฉพาะการทำงานประเภทนี้จะต้องมีการวางแผนในการดำเนินการพิมพ์งานชิ้นนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขั้นการส่งมอบสื่อสิ่งพิมพ์นั้นกับลูกค้า จะเห็นว่าคุณภาพของงานในขั้นสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับโรงพิมพ์เป็นหลัก หากโรงพิมพ์มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ดีพอ งานพิมพ์ที่ได้ก็จะมีความสวยงามและเป็นไปตามรูปแบบที่เราต้องการ ดังนั้นอย่าลืมโรงพิมพ์ให้ดีเพื่อไม่ให้แผนงานที่วางมาทั้งหมดล่มในตอนจบ