No image available

เทคนิคและเคล็ดลับ

เทคนิคและเคล็ดลับสำหรับวัสดุพิมพ์ในการพิมพ์ โรงพิมพ์ ระบบดิจิตอล

องค์ประกอบหลักของระบบการพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ออฟเซตบนกระดาษ โรงพิมพ์ และวัสดุพิมพ์ คือ การใช้ความชื้นที่สูง ส่วนเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลคงเกี่ยวข้องกับการใช้ความร้อนนั้นเอง โดยระบบผงหมึกจะใช้ความร้อนที่อุณหภูมิตั้งแต่ 140 หรืออาจจะมากกว่า 200 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการเลือกกระดาษที่ถูกต้องเหมาะสมกับความร้อนขนาดนี้ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่องานพิมพ์ด้วย เช่น การจัดเก็บ ลักษณะของพื้นผิวหน้า และแนเกรนของกระดาษ

สภาพภูมิอากาศที่ดี

กระดาษจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอุณหภูมิห้อง ข้อสังเกตเรื่องผลกระทบที่มีจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่นการเกิดขอบหยัก ขอบแน่น หรือ double feed ซึ่งส่งผลทำให้กระดาษเกิดปฎิกิริยาตามไปด้วย

กระดาษมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในห้อง  ข้อสังเกตเรื่องผลกระทบที่มีจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่นการเกิดเป็นลักษณะคลื่นหยัก ขอบกระดาษมีลักษณะอัดแน่น หรือปัญหาการป้อนกระดาษซ้อน อันเกิดจากกระดาษมีการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตย์

ทั้งหมดนี้ โรงพิมพ์ สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการเก็บรักษากระดาษอย่างถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น ตลอดทั้งปีความชื้นสัมพัทธ์ของห้องจัดเก็บกระดาษควรจะเป็น 50%+-5% และมีอุณหภูมิที่ระหว่าง 20 และ 22 องศาเซลเซียส ในที่ๆมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพียงเล็กน้อย แนะนำให้เก็บกระดาษในห่อบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ จนกระทั่งก่อนทีจะเรื่องทำการพิมพ์งาน และควรรีบเก็บกระดาษที่เหลือหรือยังไม่ได้ใช้ไว้ในห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกัน หากสถานที่ที่จัดเก็บและส่วนการพิมพ์มีสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิแตกต่างกันอย่างมาก ควรเก็บกระดาษที่ใช้ไว้ในโรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *